วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ยินดีต้อนรับค่ะ

ครูออยค่ะ

ตอนนี้กำลังศึกษา
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)

ที่ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะWeblog นี้ เป็นงานที่ต้องทำส่งอาจารย์ในรายวิชา ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูซึ่งมีรายละเอียดของวิชาดังนี้

รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
**************************************

คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
...ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์
...เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
...เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
2. อธิบายและปฏิบัติารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
...สำหรับครูได้
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทาง
...การศึกษา
เนื้อหา
หน่วยที่ 1
...เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
...เพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
...ดูรายละเอียด
หน่วยที่ 2
...คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
...ดูรายละเอียด
หน่วยที่ 3
...อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
...
ดูรายละเอียด
หน่วยที่ 4
...เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบ
...ค้นข้อมูล
...ดูรายละเอียด
หน่วยที่ 5
...ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
...การสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
...ดูรายละเอียด

1 ความคิดเห็น:

รายงานเรื่องโสตทัศนูปกรณ์